19-10-07

PRO KÖLN NAAR ANTWERPEN

11:35 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-10-07

HET KAF SCHEIDT ZICH VAN HET KOREN

Met Steven Godefridi stapt alweer een Vlaams Belanger over naar Lijst Dedecker. Mogen we eigenlijk wel schrijven 'Vlaams Belanger'? Als men gaat kijken welke personen tot nu toe de overstap maakten dan stellen we vast dat deze mensen stuk voor stuk uit het niets kwamen opgedoken, van de VLD kwamen, misnoegd waren bij een vorige partij omdat ze niet genoeg erkenning kregen (lees het juiste postje) en meer van deze redenen.

Een gemakkelijk excuus hoor ik u zeggen. Welnee, toch niet. Het is een typisch verschijnsel dat bij de sterke groei van een partij zich de meest profilerende mensen zich komen aanmelden. Arrivisten. Zo ook bij het Vlaams Belang. Je kan dan de partijleiding verwijten dat ze maar voorzichtiger hadden moeten zijn bij het binnenhalen van sommige mensen, maar dat zou al te gemakkelijk zijn. De partijleiding wil het stemmenaantal zien groeien van verkiezing tot verkiezing en uit die optiek is het dus begrijpelijk dat men 'stemmentrekkers' binnenhaalt. Het blijft een feit dat, buiten enkele uitzonderingen, de meeste 'vernieuwers' op bijna dezelfde ideologische lijn zaten als de partij. Daarom dat ik het steeds weerkerende argument van het 'extremisme' van de partij of de 'té autoritaire' leiding een ballon vind die snel doorprikbaar is. Het Vlaams Belang wordt op een correcte manier geleid en probeert, zo goed als het kan, al haar mandatarissen op één zelfde lijn te krijgen. Wat in mijn ogen niet meer dan normaal is.

Voor mij is momenteel het kaf zich van het koren aan het scheiden. In 2009 zullen we naar de kiezer trekken met ideologisch sterk onderbouwde kandidaten. Diegene die het niet 100% met het programma van het Vlaams Belang eens zijn kunnen dus inderdaad maar beter nu vertrekken. Eigenlijk moeten we Dedecker dankbaar zijn. Hij fungeert als een soort van industriële stofzuiger die de vervuilende en de, voor het Vlaams Belang, gevaarlijke stofdeeltjes opzuigt. Misschien kan hij deze stofdeeltjes recycleren en kunnen we (wie weet) ooit nog samenwerken in een Forza Flandria-verhaal. Ruzie maken lost tenslotte toch niets op. Samenwerken bij een paar thema's daarentegen... Hetzelfde geldt voor de N-VA, al zal deze partij na de regeringsonderhandelingen wel niet veel meer voorstellen. Tenzij ze zich op tijd terugtrekken van de CD&V en haar belgicistisch programma. Overlopers of niet, het Vlaams Belang blijft haar kiezers trouw!

Vlaanderen onafhankelijk!

10:15 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

15-10-07

PERSMEDEDELINGEN PROVINCIERAADSFRACTIE

PERSMEDEDELING

Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen subsidiëring Antwerpse moskeeën door provinciebestuur

Bij de lopende budgetbesprekingen in de Antwerpse provincieraad heeft Frank Reniers (provincieraadslid Vlaams Belang en afdelingsvoorzitter Antwerpen) nogmaals de meerderheid bekritiseerd voor het subsidiëren van 3 Antwerpse moskeeën.

Enkele maanden geleden heeft provincieraadslid Jos Meeus (Schoten) hier reeds een uitvoerige interpellatie over gehouden.

Het Vlaams Belang verwijt het provinciebestuur verregaande lichtzinnigheid.
De ingediende dossiers van die moskeeën zijn verre van volledig en de positieve adviezen komen van de moslimexecutieve.

In bijlage geven we u de volledige tekst van de interpellatie van Frank Reniers.

Het Vlaams Belang zal zich blijven verzetten tegen deze subsidiëring en wil er alles aan doen om de verdere islamisering van onze provincie tegen te gaan.

Raf Liedts
Fractievoorzitter provincieraad
Vlaams Belang-fractie

PERSMEDEDELING

Vlaams Belang protesteert tegen ontnemen spreekrecht van raadslid tijdens tussenkomst over diversiteitsbeleid

In de provincieraad van donderdag 11 oktober heeft provincieraadslid Dirk De Smedt (Vlaams Belang) een interpellatie gehouden waarin hij het gevoerde diversiteitsbeleid van de provincie aan de kaak stelde.

Al snel bleek dat zijn betoog over het faillissement – bijwijlen de absurditeit – van de multiculturele ideologie onverteerbaar was voor de uiterst gevoelige politiek-correcte magen. Tijdens zijn interpellatie werd De Smedt voortdurend onderbroken door de mandatarissen van Groen en SP.a. De zelfbenoemde kampioenen van de verdraagzaamheid hadden met andere woorden niet eens het fatsoen het spreekrecht - en dus de vrije meningsuiting - in een democratisch verkozen orgaan te respecteren.

Op geen enkel moment werden de ordeverstoorders tot de orde geroepen door de voorzitter, die er – integendeel! – uiteindelijk niets beter op vond dan Dirk De Smedt abrupt te onderbreken en te verbieden zijn toespraak alsnog af te ronden - en er op een gegeven moment zelfs mee dreigde hem zonodig van het spreekgestoelte te laten verwijderen.

De officiële uitleg dat het betrokken raadslid zijn spreektijd had overschreden, is daarbij niets meer dan een vijgenblad waarachter de ware beweegredenen worden verborgen. Een geperforeerd vijgenblad dan nog, want al te doorzichtig. Tijdens de begrotingsbesprekingen hield immers quasi geen enkel raadslid zich aan de gevraagde – en al te korte – spreektijd van vijf minuten. Zeker niet de leden van de Bestendige Deputatie, die – in plaats van het voorziene kwartier – hun uiteenzettingen tot een half uur wisten te rekken.

Geen probleem voor de voorzitter. Geen probleem voor de verschillende fracties. Er is pas een probleem als het gaat om een raadslid van het Vlaams Belang die het bovendien aandurft in te gaan tegen de heersende politiek-correcte dogma’s.

In een reactie liet Dirk De Smedt weten dat de vurigste voorstanders van de multiculturele verscheidenheid blijkbaar tegelijk de grootste pleitbezorgers zijn voor ideologische uniformiteit.

Het spreekt voor zich dat het Vlaams Belang de door de meerderheid tentoongespreide ondemocratische houding scherp veroordeelt en bij een eerstkomende gelegenheid openlijk zal aankaarten.

Raf Liedts
Fractievoorzitter provincieraad
Vlaams Belang-fractie11:25 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-10-07

BEGROTINGSGESPREKKEN PROVINCIE ANTWERPEN DEEL II

In de Provincieraad van Antwerpen werd de eerste week van de begrotinsgsbesprekingen gisteren afgerond. Over de aangekondigde belastingsverhoging is al veel inkt gevloeid dus daar zal ik niet dieper op ingaan. Het belangrijkste om te onthouden blijft dat voor gezinnen de provinciale belasting stijgt van 25 naar 33 euro en voor alleenstaanden van 13 naar 25 euro. Bij deze laatste groep een verdubbeling dus. Vlaams Belang raadslid Christel Crauwels vroeg hieromtrent gisteren aan de deputatie om voor alleenstaande ouders de belasting af te schaffen of toch minstens een zeer sociale belasting in het leven te roepen. Nu komen enkel de 'armste' Antwerpenaren in aanmerking voor een vrijstelling van belasting.

Vlaams Belang raadslid Jan Huijbrechts stelde de werking van de Vereniging van de Vlaamse Provincies in vraag. En dan vooral het feit waarom er geen vertegenwoordigers van het Vlaams Belang opgenomen zijn. Het Vlaams Belang is in de Antwerpse Provincieraad nog steeds de grootste fractie.

Bij het cultuurbeleid stelden we met (behoedzame) vreugde vast dat deputé Helsen (CD&V) meer aandacht wil schenken aan het beschermen van het erfgoed. Hij duidde er op dat de Nederlandse taal meer dient beschermd te worden en dit bijvoorbeeld bij het geven van nederlandstalige 'titels' aan allerhande projecten die uitgaan van de provincie. Ook de herwaardering van het Nederlandse lied vindt hij belangrijk. Lidwina Van Onckelen, Vlaams Belang raadslid, stelde hem dan ook voor om eens contact op te nemen met het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) aangezien deze vereniging sinds enkele jaren het Nederlandse lied digitaliseert. Dit werd op gelach onthaald door de SP.a (waarom eigenlijk?) maar dat lachen was snel over wanneer deputé Helsen meedeelde dat hij reeds contact had gezocht met het ANZ. Het 'contact' was echter op een njet van de kant van Helsen uitgedraaid.

Raadslid Lut Cateau (Vlaams Belang) vestigde zoals steeds de aandacht op de ellenlange wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. Maar de topper werd gisteren (zoals verwacht) de tussenkomst van Vlaams Belang raadslid Dirk De Smedt. Hij hield een tussenkomst over het diversiteitsbeleid. Terecht nam hij een aantal hypocriete zaken op de korrel. Hij stelde vast dat het woord 'verzuring' werd vervangen door 'verkilling' en dat dit wellicht het nieuwe modewoord zou worden in de communicatie van de linkse intellegentia naar de buitenwereld toe. Met een reeks boutades en harde feiten wilde Dirk de absurditeit en de mislukking van de multiculturele ideologie uit de doeken doen. Dat dit niet werd geapprecieerd door de meerderheid en Groen! werd meteen duidelijk. Wanneer de vijf minuten toegestane spreektijd werd overschreden kwamen de verdedigers van de verdraagzaamheid in actie. Nochtans hield niemand en ik herhaal NIEMAND in de raad zich aan die vijf minuten. De deputatie die elk een kwartier spreektijd krijgt spreekt telkens dertig minuten. Geen probleem voor het Vlaams Belang, geen probleem voor de andere partijen... maar als het Vlaams Belang over zijn vijf minuten gaat... dan is het kot te klein en zeker wanneer het over een 'politiek niet correct' onderwerp gaat.

Zelfs de voorzitter liet zich leiden door de amokmakers van de tegenpartijen. In plaats van hen te verbieden om de tussenkomst van Dirk te onderbreken verplichtte hij Dirk om op te houden met zijn tussenkomst. Ons raadslid Guy Eggermont, die na Dirk zou spreken, bleef uiteraard zitten. Maar het mocht niet baten. De verdraagzamen, onder leiding van de SP.a en Groen!, hadden het gehaald. Ik zal hier dan ook eindigen met het slot van Dirk zijn tussenkomst. (uiteraard hebben we dit niet in de raad gehoord gezien de omstandigheden).

Dirk De Smedt: Ik besluit met de woorden van Trevor Phillips. Niet de eerste de beste, want voorzitter van de Britse Commissie voor Rassengelijkheid. In een opgemerkt interview waarschuwde hij toen tegen een politiek van alles-onder-de-mat vegen. “Het gaat mis als wij blijven hangen in mooie verhalen over de fantastische diversiteit van dit land”, zo stelde hij toen letterlijk, en stelde daarbij dat immigranten uiteindelijk dienden op te gaan in de ‘Britsheid’. En hij sloot af met de woorden, die ik hier graag tot de mijne maak: “Antiracisten halen graag Martin Luther King aan, sprekend over diens droom. Maar het is tijd om wakker te worden.”

Volgende week is er nog één dag te gaan in de begrotingsbesprekingen.

13:39 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-10-07

BEGROTINGSGESPREKKEN PROVINCIE ANTWERPEN

De begrotingsgesprekken in de Antwerpse Provincieraad zijn al enkele dagen volop aan de gang. Nog tot volgende week dinsdag zullen ze duren. De belastingsverhoging werd al in de media aangekondigd. Ook andere minpunten, maar ook de pluspunten die uit de bus komen, zullen eerstdaags hier op mijn blog verschijnen.

12:17 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-10-07

FDWtv SEPTEMBER

Nieuwe aflevering van FDW TV!

14:24 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-10-07

BHV ONVERWIJLD SPLITSEN!

Zaterdag gelezen op Belga:

Burgemeesters Halle-Vilvoorde eisen splitsing zonder compensatie

LENNIK 29/09 (BELGA) De Conferentie van Burgemeesters van Halle-Vilvoorde herhaalt in een mededeling haar eis dat de kieskring en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde moeten gesplitst worden zonder Vlaamse compensaties. De mededeling is ondertekend door de burgemeesters Michel Doomst (Gooik), Leo Peeters (Kapelle-op-den-Bos), Dirk Brankaer (Overijse), Willy De Waele (Lennik) en Lieve Vanlinthout (Sint-Pieters-Leeuw). Volgens de burgemeesters kan er geen sprake zijn in te gaan op de Franstalige eisen tot compensatie zoals territoriale uitbreiding van het Brussels gewest of bestendiging of uitbreiding van de voorrechten van de Franstaligen in de randgemeenten. De burgemeesters roepen de Vlaamse Kamerleden op de wetsvoorstellen tot splitsing onverwijld goed te keuren en verwerpen iedere vorm van onderhandelen "omtrent de toepassing van de grondwettelijke regels die moeten leiden tot de splitsing van BHV". De burgemeesters wijzen hierbij op de grondwettelijke indeling van de federale staat in territoriaal afgebakende gewesten, gemeenschappen en taalgebieden en eisen "een onvoorwaardelijk respect voor de integriteit en homogeniteit van het Vlaamse grondgebied". Dat kiezers en kandidaten uit een ander gewest in Vlaanderen politieke rechten uitoefenen is strijdig met deze grondwettelijke indeling. Ze eisen voorts de onmiddellijke uitvoering van het arrest van het Arbitragehof uit 2003 met betrekking tot de kieskring BHV.


11:40 Gepost door Bert Deckers in Politiek | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |